Etický kodex trenéra basketbalu

ÚVOD

Osoba trenéra je jednou z nejdůležitějších součástí celého organizačního procesu, počínaje získáváním nových basketbalistů a basketbalistek do sportovního prostředí basketbalu, až po jejich postupné usměrňování pro specializovaný basketbalový trénink. Trenér se stává součástí výchovného působení na osobnost hráčů/hráček a je svým dílem zodpovědný za jejich vývoj nejen po stránce herní, ale i po stránce jejich dalšího pokračování v basketbalovém prostředí na různých pozicích a v neposlední řadě i v jejich osobním životě.

Osoba trenéra proto v sobě musí zahrnovat zejména základní atributy jeho občanské bezúhonnosti, přísné dodržování morálních zásad a pravidel, čestnost a spravedlnost vůči svým svěřencům. Tyto zásady jsou nezbytným prvkem pro komunikaci s jednotlivci i celým basketbalovým prostředím. Jejich opakované nedodržování může být důvodem k odejmutí trenérské licence.

I. ETICKÉ ZÁSADY TRENÉRA

1. Etické uvědomění je nutnou součástí odborné praxe basketbalového trenéra mužského i ženského pohlaví (dále jen trenér). Schopnost a oddanost etickému jednání je základním aspektem kvality práce se sportovci.

2. Etika se neomezuje jen na dodržování psaných pravidel. Obsah pojmu etika zahrnuje rovněž správné postoje mezi sportovci, trenéry, realizačními týmy, rozhodčími, diváky a novináři.

3. Etikou rozumíme také duchovní orientaci, která je základem pro chování každého člověka, basketbalového trenéra nevyjímaje.

4. Etické jednání vychází mj. ze schopnosti vcítit se do pozice druhého a podle toho také jednat.

5. Etický kodex basketbalového trenéra je dokumentem, který je závazný pro členy České basketbalové federace (dále ČBF). Trenéři společně s převzetím trenérské licence svým podpisem dávají najevo své ztotožnění se s obsahem tohoto etického kodexu.

6. Trenér respektuje jedinečnost každého sportovce bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení.

7. Trenér respektuje právo každého sportovce na seberealizaci v takové míře, aby současně nedocházelo k omezení stejného práva u druhých osob při realizaci společného cíle.

8. Trenér pomáhá sportovcům a týmům svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi při jejich sportovním i osobnostním rozvoji v jednotě s pravidly fair play.

9. Trenér musí při vykonávání trenérské činnosti dávat přednost své profesní odpovědnosti před soukromými zájmy.

10. Trenér vykonává svou činnost na nejvyšší možné odborné úrovni.

11. Profesní etika trenéra je neslučitelná s šířením urážek, pomluv nebo nepodložených obvinění sportovců a sportovkyň (dále jen sportovců), svých kolegů, sportovních orgánů, klubů i kohokoli jiného.

12. Trenér ČBF se musí chovat tak, aby svým jednáním nediskreditoval ani nepoškodil prestiž trenérského povolání.

13. Povinností trenéra ČBF je vyvarovat se všeho, co se neslučuje s etickou normou chování a co může ve sportovní veřejnosti zavdat důvod podezírání z předpojatosti či neobjektivnosti.

14. Trenér je svým chováním příkladem pro své svěřence.

15. S výkonem činnosti basketbalového trenéra je neslučitelné korupční jednání či podvodné jednání jiného druhu.

16. Trenér nezkresleně prezentuje svou práci v médiích a na veřejnosti.

17. Trenér s platnou trenérskou smlouvou s klubem, svazem, resortním centrem nesmí být současně smluvním agentem hráče či spolupracovníkem agentury zastupující hráče.

II. PRAVIDLA ETICKÉHO CHOVÁNÍ TRENÉRA VE VZTAHU KE SPORTOVCI

1. Trenér vede sportovce k vědomí odpovědnosti za sebe samé.

2. Trenér jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva svých svěřenců.

3. Trenér pomáhá rozvíjet potenciál svých svěřenců podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

4. Trenér dbá vedle důrazu na výkon a výsledek rovněž o zdraví sportovců.

III. PRAVIDLA ETICKÉHO CHOVÁNÍ TRENÉRA KE SVÉMU KLUBU A ČBF

1. Trenér odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazků ke svému klubu, ČBF, zaměstnavateli.

2. Trenér se ve své každodenní praxi snaží ovlivňovat pracovní postupy a jejich praktické uplatňování ve prospěch společného cíle s klubem, ČBF a zaměstnavatelem.

IV. PRAVIDLA ETICKÉHO CHOVÁNÍ TRENÉRA KE SVÝM KOLEGŮM

1. Trenér respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů i v případě, že se s nimi neztotožňuje.

2. Trenér respektuje znalosti, zkušenosti a výsledky svých kolegů a ostatních odborných pracovníků, vykonává a prohlubuje spolupráci s nimi, a tím zvyšuje kvalitu své trenérské odbornosti.

3. Kritické připomínky k názorům či činnosti svých kolegů vyjadřuje v takových situacích a takovým způsobem, aby neposkytl třetím osobám možnost posuzovat činnost kolegů v nesprávných souvislostech.

4. Trenér se vyhýbá kritice svých kolegů v médiích.

V. PRAVIDLA ETICKÉHO CHOVÁNÍ TRENÉRA VE VZTAHU KE SVÉ ČINNOSTI A ODBORNOSTI

1. Trenér dbá o udržení a zvyšování prestiže trenérské činnosti.

2. Trenér se snaží o udržení, resp. zvýšení vlastní odborné úrovně celoživotním vzděláváním, využíváním znalostí a dovedností svých kolegů a jiných odborníků či praktiků, případně uplatňování nových přístupů a metod.

3. Trenér se snaží působit na to, aby trenérská činnost byla prováděna vždy jen kvalifikovanými trenéry v příslušném stupni kvalifikace dle schváleného Trenérského řádu.

4. Trenér spolupracuje na vzdělávání trenérů basketbalu, své znalosti a dovednosti dává ve prospěch celé trenérské obce.

VI. PRAVIDLA ETICKÉHO CHOVÁNÍ TRENÉRA VE VZTAHU K ROZHODČÍM

1. Trenér respektuje rozhodčí jako neoddělitelnou součást sportovního klání a vede tak i své svěřence a spolupracovníky.

2. Trenér nenechá bez povšimnutí výkony rozhodčích, u nichž může prokázat jejich účelovost a důkazy otevřeně předloží v písemném vyhotovení oprávněným složkám ČBF.

VII. PRAVIDLA ETICKÉHO CHOVÁNÍ TRENÉRA VE VZTAHU K SOUPEŘI

1. Trenér dává veškeré své znalosti, dovednosti, kreativitu a invenci ve prospěch cíle s vědomím plného respektu vůči soupeřům a v mezích vytýčených pravidly basketbalu.

2. Trenér uznává soupeře jako entitu, kterou se snaží překonat či porazit pouze způsoby vytýčenými pravidly basketbalu.

3. Trenér má ke svým soupeřům respekt také mimo sportovní zápolení.

 

Nedodržování tohoto Etického kodexu může být důvodem k odejmutí trenérské licence rozhodnutím výboru České asociace basketbalových trenérů.

Etický kodex trenéra basketbalu je součástí Trenérského řáduAktuální informace

07.12.2017

Metodický věstník ČABT č.3
Sobota s basketbalem

Návod pro ty, kdo by chtěli uspořádat zábavný den plný basketbalu pro mladé hráče a hráčky. Ke stažení zde: Metodický věstník ČABT č.3 - Sobota s...

více

03.10.2017

Projekt Oblastních Metodiků ČBF
Popis projektu a náplň činnosti

Od srpna 2017 doplňuje ČBF skupinu programů zaměřenou na mládežnický a dětský basketbal o projekt Oblastních Metodiků ČBF (OM). Startuje tak rozvojový projekt České Asociace...

více

13.03.2017

Minibasketbal - Základy tréninku
Metodický materiál

Do sekce Metodické materiály byl přidán nový dokument Minibasketbal - Základy tréninku pro basketbalové trenéry dětí od 9 do 13 let.

více